Vi arbetar tillsammans

Profura Industri investerar främst i sunda bolag där tillväxtpotentialen är hög, företrädelsevis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Investeringarna tar sikte på att tillsammans med starka ägarpartners skapa förutsättningar för generationsskiften (strukturerad succession), utveckling (exempelvis genom att skapa nya industriella affärskombinationer), expansion och tilläggsförvärv (strategiskt). I flertalet fall kan en investering innebära en kombination av ovan nämnda faktorer. Profura Industri investerar i vissa fall även i bolag som har hamnat i ekonomiska svårigheter, eller så långt som i konkurs, men där kärnverksamheten är sund och det finns möjlighet att uppnå en positiv utveckling framåt. I dessa fall kan även tilläggsförvärv genomföras under ett senare skede, om detta bedöms som strategiskt fördelaktigt.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med entreprenörer, familjeföretagare, företagsledningar, samt andra investerare som vill förverkliga sina högt ställda ambitioner. Vi arbetar nära portföljbolagens ledningsgrupper och stödjer dem i deras strategiarbete, främst genom att vara en del av respektive portföljbolags styrelse, men affärsstödet vi erbjuder kan anta många olika former. Det kan vara allt från att ge daglig support, till att koppla samman individer inom Profuragruppens nätverk av branschfolk och industriella rådgivare.

Innan vi genomför en investering genomlyses verksamheten noga för att identifiera nuvarande status och utvecklingsmöjligheter. Med genomlysningen som bas utvecklas sedan en verksamhetsplan där vi tillsammans med bolagets ledning och övriga ägare beskriver vad som bör göras för att minska den eventuella klyftan mellan befintlig och möjlig värdetillväxt.

VI ARBETAR NÄRA VÅRA INNEHAV

För oss är det viktigt att ha en central roll i våra innehav, vilket innebär att vi alltid är en av bolagets huvudägare. Som en av huvudägarna kan vi säkerställa styrka att genomföra önskade planer. Med en central roll i bolaget skapar vi också möjlighet till tydliga aktieägaravtal, snabba beslutsvägar och goda bankrelationer.

Vi arbetar på lång sikt

För oss innebär en investering ett långsiktigt åtagande. Då är det avgörande med tydligt uppsatta mål. Genom tydliga mål skapar vi en engagerad ledning som vi sedan har ett nära samarbete med. Utifrån tydligt uppsatta mål kan vi också ta fram en relevant affärsplan, samt underlätta styrelsearbetet.

Ett långsiktigt åtagande innebär, för oss som ägare, uthållighet inom flertalet områden, där tillgången till ytterligare kapitalinjektioner vid behov utgör en viktigt del. Genom stark soliditet inom Profuragruppen och goda bankrelationer har vi skapat en bra grund för detta.

Då spelplanen kan komma att ändras på lång sikt är det för oss som ägare viktigt med ett flexibelt förhållningssätt, att vi kan genomföra nödvändiga justeringar vid behov. Vi är också pragmatiska vad gäller framtida exit ur våra innehav. Då vi agerar på lång sikt blir timingen det avgörande, inte någon bestämd tidpunkt.

EXEMPEL PÅ PROFURA INDUSTRIS ARBETE

Vi bygger för framtiden – med Svensk Husproduktion

Svensk Husproduktion (SHP), med varumärkena LB-Hus, Trivselhus och Movehome, förvärvades 2012. Tidigare samma år hade LB-Hus AB gått i konkurs efter den kraftiga inbromsningen på småhusmarknaden, bl.a. på grund av de införda 15/85-kraven på finansiering.

Profura Industri var snabbt på plats och bedömde att det i grunden fanns en sund kärnverksamhet, och att det skulle kunna gå att köra igång på nytt. Genom förvärvet fick vi tillgång till en av landets största och mest moderna husfabriker för prefabricerade trähus.

Vid förvärvet av varumärket LB-Hus, och fabriken i Bromölla, anställdes den första veckan tre personer. Idag nio år senare har bolaget inte bara vuxit organiskt, utan också förvärvat Trivselhus AB (mars -21) från Södra. Genom det sysselsätter bolaget över 350 medarbetare, med kontor och fabriker i skånska Bromölla och småländska Landsbro. Från starten och fram till idag har det, tillsammans med ledningen i bolaget, gjorts tydliga strukturtag inom bland annat Produktstrategi, Försäljningsorganisation och Produktion.

2015 lanserades en ny produktstrategi för varumärket LB-Hus. Genom att knyta an till LB-Hus rötter, togs en bred palett av standardiserade hustyper fram, för att erbjuda ”mest hus för pengarna”. Det var kärnan i grundaren, Lennart Bengtssons, vision på 50-talet. Det skulle vara tryggt och enkelt att bygga sig ett riktigt bra hus. Förvärvet av Trivselhus AB 2021, tillförde bolaget ytterligare kundsegment, med premiumhus (Trivselhus) och Svanenmärkta hus (Movehome). Svensk Husproduktion är med sina varumärken, mest kända för att bygga nyckelfärdiga småhus, men bolaget verkar inom tre affärsområden:

STYCKEHUS – Till privatkonsument erbjuds nyckelfärdiga styckehus med totalentreprenad, under varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus.

GRUPPHUS – Till privatkonsument erbjuds färdigpaketerade lösningar med tomt och stycke-, rad- eller parhus. Antingen på mark som SHP äger, eller i samarbete med markägare.

B2B – Till professionella bostadsutvecklare erbjuds allt från prefabricerade byggsatser till totalentreprenader.

Sedan mars 2015 har Svensk Husproduktion AB flerdubblat sina marknadsandelar. Man är idag Sveriges största styckehuskoncern, med en omsättning på ca 1,5 mdkr.

Mikael Thörnkvist, VD/Investeringsansvarig på Profura Industri: ”Svensk Husproduktion är ett bra exempel på Profura Industris starka driv genom uppstart/förändring och förvaltning/utveckling. Genom vårt nära samarbete med bolagets ledning, och ett välutvecklat styrelsearbete, har vi skapat en stark verksamhet underbyggd av tydliga planer och god ordning och reda.”

Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion: ”Vi är nöjda med utvecklingen och har under många år haft en stark organisk tillväxt inom försäljning, lönsamhet och antal medarbetare. Genom Profura Industris styrka och långsiktiga agenda, i kombination med ett nära samarbete med ledningen, har vi getts goda möjligheter att utveckla verksamheten och skapa ett starkt bolag.”

Sedan 2016 har SHP högsta kreditranking (AAA) från Bisnode och utsågs 2020 till Mästargasell av Dagens Industri.

 

För mer information, besök gärna Svensk Husproduktion

Profura industri

Investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Inkluderar i nuläget branscherna livsmedel, verkstad, teknikhandel, hustillverkning och maskinuthyrning.

Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov. Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition, foder/produkter för/till husdjur, finansiella tjänster och hotell.

Profura fastigheter

Förvaltar och utvecklar fastigheter inom Sverige, tillsammans med affärspartners och för våra portföljbolag. Fokus på totalavkastning för hela koncernen. Fastighetsbeståndet delas in i utvecklingsfastigheter och näringsfastigheter.